Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Starověký Přední Východ

Cyklus o Kumarbim

         Mýtický cyklus o Kumarbim je spojením třech nezávislých skladeb (Vládci nebes, Chedammu, Zpěv o Ullikummim), které jsou spolu volně tématicky spojené. Původně se jedná snad o churritské mýty, ale většina původních churritských pramenů je málo známá a poškozená. Cyklus je lépe zachovalý na chetitských, západosemitských a mezopotamských tabulkách, ale o míře přepracování neexistuje mezi jednotlivými badateli shoda.

         Na počátek celého cyklu je kvůli obsahu kladena skladba známá obvykle jako „Vládci nebes“ nebo „Království na nebesích“, jejíž původní název není dochován. Jedná se o teogonickou skladbu vysvětlující posloupnost nejstarších vládnoucích bohů a jejich střídání při vzájemných bojích. První „král nebes“ bůh Alalu byl po devíti letech své vlády vyhnán bohem mladší generace Anuem. Po přisouzeném období vlády, tedy devíti letech, se o místo hlásí bůh Kumarbi, který bývá synkretizován s babylonskými či západosemitskými bohy Enlilem, Elem a Dagánem. Anu odmítne uvolnit místo bohu mladší generace a zaútočí na Kumarbiho. Během boje Kumarbi Anua porazí a spolkne jeho přirození. Radost nad potupnou porážkou svého předchůdce Kumarbimu zkazí Anuovo varování, že tímto aktem byli počati Bůh bouře, řeka Tigris a bůh Tašmiš. Kumarbi se sice pokusil zbavit Anuova „mužství“, které se mu „vlilo do hrdla jak bronz“, ale podařilo se mu vyplivnout pouze hrozného boha Kanzura.

         Další část skladby je velmi fragmentizována, ale je zřejmé, že se Bohu bouře (v churritském panteonu pod jménem Tešup)  podaří narodit z mužského těla boha Kumarbiho, přestože není dochováno, který orgán k tomu zvolí. Takto zrozeného boha vzal pod svou ochranu bůh Ea, který v cyklu vystupuje jako hlavní rozhodčí sporů mezi bohy. Kumarbimu je tak odepřena možnost sníst svého obávaného potomka. Po devíti letech vlády boha Kumarbiho tak následuje další boj a vládu v nebesích, který je bohužel zase příliš fragmentalizován.

Kumarbiho odhodlání udržet si pozici vládce nebes je patrné z následujícího Mýtu o Chedammovi. Po bojích s Bohem bouře ztratil Kumarbi většinu svých přátel a věrní mu zůstali pouze jeho rádce bůh Mukišanu a Veliké Moře. Právě to požádá Kumarbi o dceru Šertapšuchuri, se kterou zplodí žravého draka Chedammua. Jeho žravost vylidňuje celá města a hrozí zkázou všeho lidstva. Do děje tak zasáhne opět moudrý bůh Ea, který, zděšen představou ztráty přísunu obětí a úliteb a vidinou vlastní fyzické práce, vyzývá bohy k zastavení Chedammua. Bohu bouře se do boje se strašlivým drakem příliš nechce a posílá místo sebe svou svůdnou sestru Ištaru, bohyni lásky a války. Její půvaby nezapůsobily na draka dostatečně mocně, aby překonaly jeho největší touhu po hltání. Nahá a nalíčená bohyně tak musela utéct, aby nebyla sama sežrána.

         První neúspěch bohy neodradí a vymyslí nový postup. Aby posílila své vnady, rozpustí Ištar v moři omamné látky, po jejichž požití mocný drak usnul. Pak k němu znovu bohyně přistoupila a svými půvaby ho vylákala na souš. Oslabeného draka, zbaveného svého živlu, mohl Bůh bouře se svými druhy přemoct.

         Posledním nástrojem, který má zvrátit převahu Boha bouře nad jeho otcem je obr Ullikummi, titulní postava třetí skladby cyklu – Zpěv o Ullikummim. Tento strašlivý obr byl počat Kumarbiho spojením s velkou skálou uprostřed Studeného jezera. Po svém zrození byl obr Kumarbim a sudičkami ukryt do Velkého Moře, na pravé rameno obřího boha Upelluriho, aby zůstal skryt ostatním bohům a mohl nerušeně růst. Objevil ho až Bůh slunce po patnácti dnech, kdy už byl Ullikummi natolik velký, že vyčníval z moře. Bůh bouře byl zdrcen již pohledem na svého nového protivníka a odmítl s ním bojovat. Iniciativy se tak opět chopí bohyně Ištar a pokouší se na obra uplatnit stejné triky jako na draka Chedammua. Poučený Kumarbi však svého mladšího potomka vytvořil proti těmto nástrahám imunního, slepého, hluchého a neschopného citu. Když se to božská vládkyně Ninive od mořské vlny dozvěděla, zahanbeně zahodila svou lyru a činely a oznámila svému bratru, že se musí postavit obrovi sám. Ten na něj použil celý svůj arzenál – božské býky Tella a Šeríše, bouře, větry a blesky. Ale ani s podporou sedmdesáti dalších bohů neuspěl a Ullikummi dále rostl. Když dorazil až do Kummije, sídelního města Boha bouře, požádali mladší bohové o pomoc moudrého Ea.

         Božský král moudrosti vyhledá podzemního obra Upelluriho, na jehož ramenou byla stvořena nebesa a země, a vyptává se ho na nového boha, který ohrožuje pořádek mezi bohy. Upelluri je však tak velký a silný, že nevnímal ani když byly na jeho ramenou oddělovány nebesa od země, takže o Ullikummim nic neví, pouze si stěžuje na bolest pravého ramene. Když Ea konečně objeví místo, odkud čerpá Ullikummi svou sílu, použije svůj starý nástroj, kterým odřízl nebesa a zemi a zbaví obra jeho kořenů. V nové bitvě pak pravděpodobně Bůh bouře nad obrem zvítězí, přestože destičky jsou opět velmi poškozené a přesný text není znám.

         V celém cyklu lze nalézt celou řadu paralel s mladšími mýty.  Střídání božských generací Alalu – Anu – Kumarbi – Bůh bouře, včetně některých detailů vyprávění, je zřejmě předchůdcem nástupnické řady Eliun – Úranos – El – Baal u Filóna z Byblu a genealogie Úranos – Kronos – Zeus v Hésiodově Teogonii. Do řecké tradice pronikly i další prvky cyklu, jako například představa o oddělení nebe a země, nebo předobraz Týfóna, nestvůry s hadími hlavami, bojující proti Diovi, v postavě draka Chedammua či ještě patrnější podobnost řeckého Atlanta s Upellurim. Cyklus samozřejmě neovlivnil jen řecké, ale také předovýchodní mytologie. Nejbližší paralelu lze hledat v ugaritském cyklu o Baalovi a jeho soupeření s mořským bohem Jammem.

 

Použité prameny:

Prosecký J., Hruška B., Součková J., Břeňová K.: Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Libri, Praha 2003.

Prosecký, J., Hruška, B., Součková, J., Matouš L.: Mýty staré Mezopotámie. Odeon, Praha 1977.

http://www.ateismus.com/his/chet_3.html, dostupný 28. 4. 2008.

Poslední komentáře
11.11.2009 19:47:49: moc husty zase mam o kolecko vic dekujusmiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá