Džuhův svět

Džuhá - osobní stránky zaměřené na Střední a Blízký východ

Homepage

Černí Židé a Africký Hebrejský Izraelský národ Jeruzaléma

Černí Židé 

Termín černí (nebo černošští) Židé odkazuje na celou řadu náboženských a etnických skupin.

            Černoch může být Židem od narození (židovským rodičům), náboženskou praxí, konverzí nebo etnickou identifikací (pokud některý z rodičů praktikoval judaismus). Nejčastěji se však pod tímto výrazem rozumí Beta Israel, starobylá černá hebrejská komunita z Ethiopie, jejíž příslušníci bývají označováni jako Falašové.

            Posledním možným výkladem tohoto výrazu je starověká skupina malabarských Židů, žijících v indickém státě Kochin, dnešní Kerala. Označení „černí“ je použito pro odlišení od „bílých“ přistěhovalců z patnáctého století, zvaných též „Paradesi“. Černí kochinští Židé odvozují svůj původ již z dob krále Šalamouna a v současnosti zůstává v Indii pouze velmi malá malabarská komunita s jedinou synagogou a většina jejich příslušníků přesídlila do Izraele.

Černí Hebrejci

 

Termín černí Hebrejci není zcela správný, přestože je používán jak médii, tak samotnými příslušníky komunit takto označovaných. Ještě větší nepřesnost vychází z faktu, že pod toto označení spadá celá řada rozličných sekt a skupin: Afričtí Hebrejští Izraelité z Jeruzaléma (The African Hebrew Israelites of Jerusalem), Jahveho Národ (Nation of Yahveh „Yehweh ben Yahweh“), New Yorský Jahve (New York Yahweh), Černí Hebrejci (Black Hebrews), a řada dalších. Použití tohoto termínu začalo v amerických médiích a obecně generalizovalo „rasovou bělost“ semitského židovství.

Celé hnutí začalo již okolo roku 1800 ve Virgínii. Afroameričtí otroci použili toto označení jako paralelu svého otroctví v Novém světě a židovského zajetí v Egyptě, jak je zachyceno v Knize Exodus. V roce 1822 propuštěný černý otrok Denmark Vesey zorganizoval rozsáhlé povstání otroků v Charlestonu a na pobřeží Karolíny. Celé povstání bylo organizované Africkou Metodistickou Episkopální církví, kterou Vesey založil roku 1816. Přestože byl Denmark Vesey popraven a činnost Africké Metodistické Episkopální církve dočasně pozastavena, celá původní myšlenka přežila a církev byla obnovena roku 1865 Veseyho synem Robertem. Toto hnutí bylo základem sebeidentifikace afroamerických otroků jako dědiců biblických Hebrejců, která se masivně rozšířila v devatenáctém století.

Velkým mezníkem ve vývoji hnutí byl rok 1896, kdy pouliční kazatel William Saunders Crowdy z Kansasu kázal, že křesťanské církve ztratili přízeň Boží a jedinou možnou nápravou je návrat k judaismu. Organizovanou podobu toto hnutí získalo při založení Církve Boha a Svatých v Kristu (Church of God and Saints of Christ). Odkaz na „Krista“ má znamenat očekávání příchodu Mesiáše. Příslušníci této skupiny se považují za potomky ztracených židovských kmenů jejich náboženské praktiky jsou směsí křesťanství a judaismu. Později došlo uvnitř hnutí ke schizmatu a jedna část se více přiblížila ke křesťanství. Z rozšířením znalostí o Falaších z Ethiopie došlo k dalšímu posílení černošských hebrejských hnutí a řada jejich příslušníků odvozuje svůj původ přes tuto skupinu a tím si dokládají „pravý“ židovský rodokmen.

Důvody pro opuštění křesťanství a rozšíření obliby v judaismu lze hledat v posílení afroamerického nacionalismu na počátku 20. století. Potřeba posílit vlastní identitu spočívala zejména v odmítnutí institucí spojených s otrokářskou společností. A křesťanství bylo neodmyslitelně spojeno s majiteli otroků, zatímco judaismus se svým důrazem na svobodu a příběhem o osvobození z otroctví jako součástí ústředního mýtu plně vyhovoval potřebám vznikající ideologie.

Na pionýrských základech Crowdyho práce začala vznikat celá řada nových hnutí; již v roce 1900 založil Warien Roberson ve Virgínii sektu Chrám Evangelia Království (The Temple of the Gospel of the Kingdom),  která praktikovala velmi ortodoxní judaismus, příslušníci se učili jidiš a přijali celou řadu judaistických rituálů. Nicméně v roce 1926 byl Roberson zatčen za nemorální zacházení s mladými příslušnicemi této skupiny a celá organizace se brzy rozpadla.

Další organizací, zmiňovanou v celé řadě odkazů, byla Boží církev (The Church of God) založená v roce 1915 ve Filadelfii F. S. Cherrym. Z teologického hlediska se jednalo o směs křesťanství a judaismu. Při pátrání na internetu jsem však nikde na tuto sektu nenarazil, přestože tento název používá celá řada nejrůznějších organizací, jež spolu většinou absolutně nesouvisejí.

S dalším vývojem došlo k velmi citelnému oslabení hnutí černých Hebrejců, a to zejména ze dvou důvodů:

1)                               nárůst počtu vzájemně soupeřících hnutí způsobilo téměř absolutní nepřehlednost celkové situace. Působení nových hnutí tak často zůstávalo lokálně velmi omezené.

2)                               po roce 1910 se začíná formovat nový náboženský proud označovaný jako černý islám. Nárůst tohoto nového směru je spojeno zejména s působením Ctihodného Drew Aliho (rodným jménem Timothy Drew) a Elijaha Muhammada (rodným jménem Elijah Poole). Kazatelé Černých Muslimů měli podobné názory jako černí Hebrejci, a spolu s nimi sdíleli snahu o vytvoření nového, na svobodu orientovaného, náboženství, které by nahradilo „otrokářské“ křesťanství mezi Afroameričany.

Černí Muslimové tak do značné míry nahradili nejrůznější černošská hebrejská hnutí jako alternativu Afro-Amerického náboženství.

 

Afričtí hebrejští Izraelité Jeruzaléma

(The African Hebrew Israelites of Jerusalem)

 

            Tato malá, ale poměrně významná komunita vznikla v Chicagu v roce 1966, kdy její zakladatel Ben Carter prohlásil, že se mu dostalo zjevení od archanděla Gabriela. Podle Carterova prohlášení mu archanděl sdělil, že Afro-Američané jsou potomky ztracených judských kmenů, vyhnaných z Jeruzaléma po zániku Chrámu v roce 70. Carter si poté změnil jméno na Ben Ammi Ben-Israel a se skupinou svých nejvěrnějších následovatelů vycestoval v roce 1969 do Libérie, odkud pak pokračovali na dočasná víza do Izraele, kde se více-méně ilegálně usazovali. S nárůstem počtu příslušníků této nové komunity rozhodl hlavní rabinát Izraele, že se nejedná o Židy podle Zákona o Návratu (Law of Return) a nemohou tudíž získat státní příslušnost. Přistěhovalectví však i nadále pokračovalo a do dnešního dne vzrostl počet členů této obce na zhruba 2000, soustředěných ve městech Dimona, Arad a Mitzpe Ramon v jižním Izraeli.

            I když tento nárůst nebyl dostatečně vysoký, aby přinutil izraelské úřady k přiznání občanství pro černé Hebrejce, postačil k tomu, aby nebyli deportováni. V květnu 1990 získali rozšířené turistické vízum s pracovním povolením a v roce 1991 dočasné povolení k pobytu na pět let, které bylo v roce 1995 prodlouženo o další tři roky. Na počátku roku 2004 jim ministerstvo vnitra udělilo povolení k trvalému pobytu.

Komunita představuje sama sebe[1] jako potomky starověkých Hebrejců, konkrétně krále Šalamouna a královny ze Sáby, kteří byli po roce 70 n.l. vyhnáni Římany z Izraele a více jak tisíc let putovali po Africe, až se, společně s jinými africkými kmeny, dostali jako otroci do Ameriky. Americké otroctví chápou jako další v řadě zajetí po egyptském, assyrském a babylónském. Přestože byli oběťmi nehumánního zacházení, vysvětlují tuto historii jako naplnění božího proroctví, protože je tato cesta dovedla zpět do Izraele.

Základem jejich filozofie a životního stylu je alternativní způsob života založený na „pravém uctívání Boha“. To chápou jako neustávající proces spočívající zejména v budování „Království Božího“. Toto království však nesmí být uvažováno jako jakési mýtické místo mimo náš vesmír, kde neexistují problémy jež trápí lidstvo, a jež může být dosaženo pouze po smrti, ale rozumí tím budování své komunity v Izraeli. 

Oficiální filozofie, pokud je možno jejich prezentaci směrem k veřejnosti tak nazývat, je založená na myšlenkách Bena Cartera, alias Ben Ammiho, zejména vyjádřených v knize Bůh černý muž a pravda (God the Black Man and Truth). Ben Ammi je ve svých názorech silně ovlivněn Martinem Lutherem Kingem, ale čerpá i z dalších černošských myslitelů, například Nelsona Mandely.

Než prezentace nebo filozofické principy jsou pro tuto komunitu evidentně důležitější principy podle kterých žijí a zvyky a pravidla, která dodržují. Výběr pravidel, která dodržují je vysvětlován tím, že během dlouhých let otroctví zapomněli téměř vše ze svého kulturního dědictví. Dodržují sobotu jako svatý den a velké biblické svátky (např. Yom Kippur, Sukot, Šavuot), při čemž vycházejí ze starozákonních příkazů. Z nich čerpali i při nastavení pravidel každodenního chování; dodržování přísné veganské diety[2]; oblékání výhradně do přírodních materiálů[3]; mužská obřízka osm dní po narození[4]; zachovávání pravidel o rituální nečistotě žen ve spojitosti s měsíčním cyklem a rozením dětí[5]. Na základě Jeremiášova proroctví[6] pak v květnu slaví návrat dětí Izraele, čímž si připomínají exodus z Ameriky v roce 1967.

Zajímavý je způsob, jakým je tato komunita chápána v Izraeli: mnohem důležitější než náboženské rozdíly jsou rozdíly ve způsobu života. Přísné odmítání veškerých živočišných produktů je prezentováno jako zásadní příspěvek ke zdravému životu, příslušníci komunity kladou velký důraz na výrobu paliva z rostlinných olejů a prezentují sportovní a kulturní akce, které pořádají. Přesto není postoj izraelských úřadů plně pozitivní, což je patrné například na výše zmiňovaném nepřiznání plného občanství nebo například na omezování financí školních institucí komunity[7] apod.

 

 

 

Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/African_Hebrew_Israelite_Nation_of_Jerusalem

http://www.kingdomofyah.com/

http://www.apologeticsindex.org/b58.html

http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/blackjews.htm

http://www.faqs.org/faqs/judaism/FAQ/07-Jews-As-Nation/section-8.html

 [1] Na svých internetových stránkách http://www.kingdomofyah.com/index.html

[2] Genesis 1:29

[3] Údajně založeno na Leviticus 12:12, viz http://www.kingdomofyah.com/our_story.htm , ale Leviticus 12 má pouze osm oddílů.

[4] Leviticus 12:3

[5] Leviticus 12:2-5

[6] Jeremiáš 23:7-8

Žádné komentáře
 
Vážení návštěvní, stránky jsou ve výstavbě - omluvte proto prosím nedostatky. Váš Džuhá